خرید
نیاوردش کسی بعد تو این آرامشو
بیا باهم بریم تنهام نزار آمادشو
بیا باهم بریم نگیر ازم آسایشو
بزار منم حس کنم این آرامشو