خرید
ی بغض نفس گیر توی این سینه هنوز هست
دردامو حساب نکردم اخرم رفتی تو از دست
غرور لعنتی من اشکامو نگه نمیداشت
اخه این طفلکی قلبم قبل تو شکستگی داشت