خرید
دارم می میرم ازغصه
یعنی حالم رو می پرسه ؟!
یعنی میدونه غمگینم
همش خوابش رو میبینم