خرید
واسه تو از همه میگذرم ولی از خودم نه
پس هی بم گیر نده ، نگو بس کنم پس
میدونم چشای لعنتیت مست کننده اس
کوتاه نمیامو صدات میکنم پس بلندتر