خرید
پاشو بیا دنبال من، تا با نعمتات بهت شادی بدم
پاشو بیا دنبال من، دنیا را سفر کنیم قدم قدم
ول کن اون غمهای دردآور و اشک
ول کن اون دلای بی مهر و گذشت