خرید
شاید بهترین راه رفتن نبود
ولی خیلی حرفا به گفتن نبود
نخواستم سرت پیش من خم بشه
یا چشمای نازت پراز غم بشه