خرید
یاد اون روزا بخیر که تک گل باغ بودی
یاد اون روزا بخیر که تو صدا تو تک بودی
ممنونم از این همه عشق,خاطره های بهترین
تا ابد زنده ای تو, چون بودی تو ز بهترین