خرید
بهار، بهار، بهار بیا دوباره
که پا روی زمستونم بذاری
بیا که با خودت تو این زمونه
یکم هوای عاشقی بیاری