خرید
حرف دلتو بگو بهش حاجت استخاره نیست
کتابارو ورق بزن قصه هامون افسانه نیست
بگوبهش مجنون وفرهاد توام شیرین ولیلای منی
بادستای نازخودت دل منو هم میزنی