خرید
یِه گل دارم یه گلدون و یه دریا
یه دل دارم به مهمون و یه دنیا
عجب حالِ خوشی دارم خدایا
چه احوالِ خوشی دارم خدایا