خرید
ای به قلبه من تنیده آبرویم را خریده
باور من قد کشیده شبه من به صبح رسیده
ای شکوفه ی بهاران در نگاهه خیسه باران
یاوره دل خستگی هام پاکی همچون چشمه ساران