خرید
قبله گاهم شده تنت
مهر نمازم بوسه ات
رو به قبله می ایستم
تا جان بگیرم از عشقت