خرید
همش تاریکی مطلق
همش دلتنگی مطلق
پر از دردم پر نفرت
رسیدم من تهِ بن بست