خرید
آنقدر تو زیبایی که شک دارم
در خواب هستم یا که بیدارم
می بینمت هر دفعه می فهمم
از هرچه غیرِ توست چه بیزارم