خرید
بی تفاوت نباش
تو دیدی عمق عشقو در نگاهم
پریشان حالم و آشوب و درهم
پر از درماندگی در عشق مبهم