خرید
دلم از دوریت تنگ است سراغم را نمیگیری
دلم بیچاره مجنون است نمی مانی چرا میری
بیا برگرد به آغوشم که من بی تو نمیتونم
بیا درمان دردم شو بیا مرهم شو بر جونم