خرید
توی برزخم هنوزم
اسم تو مونده تو ذهنم
طرحتو میزنه سایه م
با وجودی که تو بندم