خرید
بی تو عاشق جانم، زندگانی را چه کنم؟
بی تو آرام جانم، شادمانی را چه کنم؟
بی تو مجنون دیوانه م، این رسوائی را چه کنم؟
بی تو گنگ ولالم، این غزل سرائی را چه کنم؟