خرید
رویای تورو هرشب تنگ در آغوش میگیرم
چشمامو محکم میبندم تا شاید ساعتی کنار تو بنشینم
تو رفتی ، دنیام خراب نبودنت شد
تو رفتی ، رفتنت ، کابوس رویای هر شبم شد