خرید
عاشقت بودم .ولی تو چی کردی بی وفا
بارفیقی که بود دادش من تورفتی
ای عزیزم که با رفیقم عاشقی تو کردی
فکر میکردی نمی دونم با کیا که هستی