خرید
توی اوج سختی و درد, دل تو از من شده سرد
بی تو رویایی ندارم حال شدم یه بیابانگرد
روزی که تو رفتی از دل ,غم من ظهور کرد
باز مرگ عشق دیدار کرد و توی غم پرواز کرد باز