خرید
وقتی توو قاب میبینم نگا تو
چشام از شوق چشمات تار میشه
نمیشه باورم چون، خونه نیستی
دفاع ذهن من، انکار میشه