خرید
ترانه تاوان نگاه نیمه ی اول
تو خودت پیش منی اما دلت جای دیگه س
دل تو مال منه اما توو رویای دیگه س
اون چشای خوشکلو میدزدی از من واسه چی