خرید
ای هم قبیله ی من
ای از تبار خورشید
راهی شدی چرا تو
در جاده های تردید