خرید
دلم گرفته از غم نشسته ام به ناکجا
دوباره شد جدایی و یکریز بگم خدا خداااا
دلم پره از غم و هم غم نبودن و ندیدنت
میون لحظه های بی کسی اومدن و خندیدنت