خرید
تو اوج سختی تو برف وبوران وبد بختی
یه گوشه نشستی منتظر معجزه هستی
وقتی که فکر می کنی آخر خط هستی
یا ته یه کوچه بمبستی