خرید
نگاتو ندیدم صداتو نشنیدم
اما در عشقت عاشقی شهیدم
غرور و تکبر تو چش و دلم بود
طعنه و تشرت دلم رو آزرد