خرید
هوای خونه دل سرده
وقتی تو نیستی اسمون شهر پره ابره
لابد دوست دارم که بعد تو یه گوشه گز کرده
دلم نبودت و به همه بودنا ترجیح میداده