خرید
می گی دلت ازم پره بد جوری دلگیری ازم
مقدمه چینی نکن راحت بگو سیری ازم
همیشه شادی مال تو همیشه غم مال منه
جدایی از نگاه تو قسمت هر سال منه