خرید
وقتی عشق تو بیش از حد
منو اینجور سوزونده
تو رو با غم رهات کرده
ما رو از هم دیگه رونده