خرید
برایم گریه كردی ، باز تو امشب
رد پای اشکات رو گونه س هنوز
صدای هق هقت را می شناسم
چشات زیر بارون اشک هر روز