خرید
بزن دربه در و شوریده سر و خاک به سر کن
آتش بزن این دل از سینه به در کن خون به جگر کن
بشکن،بشکن جام مارا دگر بار راهی میخانه کن مارا
فقط یارا ،دست به سر نکن مارا