خرید
پابه پامیشم باهات میخواهمت میفهممت
دستاتو می گیرمو میبوسمو میجویمت
قسمتم باش توی دنیا نزار از دست برم
نزار دیوونه بشم سمت بن بست برم