خرید
دلم میخواد که تو دریا بمیرم
جدا از آدمای دنیا بمیرم
نمی خوام هیچکسی باشه عزادار
غریب و بی کس وتنها بمیرم