خرید
سرمای تنهایی جوونه ها کرده
همش میگم ول کن پاییزو سرده
جای تو توو خونه هنوز خالیه
دلم نمی دونی بی توچه حالیه