خرید
دوباره تنهایی وشب دوباره سکوت خونه
بارون از توپشت شیشه دوباره از تو میخونه
مثه برگی که به تقدیر زیر تیربارونه باده
رنگ پاییزیه یادت منو دست گریه داده