خرید
اشکای بی طاقت تو جاریه از رو گونه هات
تنهایی رو کی برداره از روی طاق شونه هات
فصل بهار مرده برات پاییز شده ترانه خون
یه بغض بی نهایتی کرده تو رو غرقابه خون