خرید
آتش زدی به خانه ی دلم
ویرانه شد تمام منزلم
کاری دگر نمانده که بخواهی به سرم در بیاری
درمانده ام به خاطر خودم