خرید
آهای کسی که عشقم و ندیدی
ازاین همه علاقه دست کشیدی
نگاه عاشقم سمت دلت بود
اما تو بی وفا ازم بریدی