خرید
تو خیابون که می رم اسمتو جایی می شنوم
بدنم گر می گیره آتیشه توی این دلم
چشمات بارونی میشه قلب من اینجا می گیره
وقت خنده هات میشه قلب من تند تند می زنه