خرید
توو این روزایه سر در گم، بهت من سخت دل بستم
مثله دریایه طوفانی دیگه از زندگی خستم
میونه این همه پوچی، پره الگویه تردیدم
همه ی روزایه هفته، تو رو از دور می دیدم