خرید
تورو داشتن واسه ی من مث یه رویا می مونه
وقتی نیستی تو بهارم همه جا رنگ خزونه
دلم آشوب میگیره وقتی میخوای بری جایی
تا که برگردی هزار بار دلم هی میگه کجایی