خرید
تواین شهر و شلوغیاش میون این همه آدم
نمی دونم چه جوری شد دلم رو دست تو دادم
تا اونجایی که جز قلبت برام جایی تو دنیا نیس
کنارت هم جهان خوبه هم این دیوونه تنها نیس