خرید
دلم تنگه برای تو
تونیستی،گیج وغمگینم
تموم مردم شهرو
دارم شکل تومی بینم