خرید
توآذرماه،ماه غم شاید تکراریه حرفام
شاید دیواره بین ما شاید توخالی دنیام
شاید رنج سفردارم
شایدبی رنگ باشه فردام