خرید
تو قبله ای به حاجت امید من
چه با شکوه لحظه های خوندنت
من و به خَلسه می بره صدای تو
چه پرغرور اون صدای گفتنت