خرید
دیدنت لحظه ای بود و هرچی بود آرزو بود
تا دیدمت چهره ها ناپدید بود
عشقت تو قلبم بود و سال ها بود
و رویا بود مثل چراغ جاده های تاریک بود