خرید
از روزی که اومدی من زندگیم عوض شده
تازه فهمیدم بی تو نفس کشیدن بیخوده
قبل تو انگار تموم لحظه هام رفته هدر
پامو بیرون کشیدی از این روزای بی ثمر