خرید
تو مث یه خواب شیرینی مث یه قایق توی دریا
یه اتیش خیلی کوچیکی ولی خب وسط این سرما
تو خوبی قشنگی ارومی تو همون چیکه ی بارونی
که میاد اروی روی صورت بگی بهم عاشقم میمونی