خرید
به کوه غرورم تکیه کن
به عاشق خواب تو
خوابی که شد تنها محرمم تکیه کن
مثل قدم های باد